De stichting is op 3 maart 2015 te Delft opgericht.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel:

  1. het stimuleren, het (doen) opzetten, het ontwikkelen van en het ondersteunen van projecten ter voorkoming van fysieke belasting in het algemeen en het voeren van speciale op het doel gerichte acties;
  2. het optreden voor en het behartigen van de belangen van bij fysieke belasting betrokkenen;
  3. het bevorderen van gezond leven in het algemeen met al hetgeen daartoe behoort of gerekend kan worden.
Om deze doelen te bereiken zal de stichting al hetgeen doen dat in haar vermogen ligt om dit te bereiken. Samenwerking met andere partijen ligt hierbij voor de hand.

Definitie

Uit doelmatigheidsoverwegingen beperkt de stichting fysieke belasting tot de activiteiten: duwen, dragen of sjouwen, tillen, reiken of trekken, en reperterende bewegingen met last. Dit is de fysieke belasting die we als mens zelf initiëren.

Visie

De stichting Gezond Belast is van oordeel dat de gevolgen van fysieke belasting te voorkomen zijn en dat de burgers kortom beter hiertegen beschermd kunnen worden. In de wet op de arbeidsomstandigheden staat al dat arbeiders beschermd moeten worden tegen fysieke belasting als dit op redelijke wijze mogelijk is.

Omdat de term "redelijke wijze" zo multi-interpretabel is, zijn er ook vele inzichten. Iedere belanghebbende geeft er een eigen draai aan. En juist dat leidt ertoe dat werknemers vaak fysiek overbelast worden met als gevolg een hoog ziekteverzuim onder deze werknemers en wat vaak op termijn ook leidt tot arbeidsongeschiktheid. De kosten voor dit alles lopen in de vele miljarden per jaar. Stichting Gezond Belast wil graag dat onderzocht wordt wat dit alles daadwerkelijk kost zodat er inzicht ontstaat hoeveel bespaard kan worden bij het direct voorkomen van fysieke belasting.

De wet wordt per bedrijfstak ingevuld door brancheorganisaties die arbocatalogi opstellen om de problemen in hun branche te tackelen. Naar het oordeel van de stichting is helaas de stem van de werkgever die gebaat is bij lage arbeidskosten op de korte termijn vaak doorslaggevend ten koste van de gezondheid van de werknemers. Zelfs elementen als de door de inspectie SZW en de rechter erkende NIOSH rekenmethodes worden vaak niet als uitgangspunt genomen. De zelfregulering in de samenleving werkt volgens ons op het punt fysieke belasting niet.

Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechter die de Arbeidsinspectie in het gelijk stelde toen die beweerde dat je met meer dan twee personen niet meer dan vijftig kilo glas mag tillen is weer door lobby omgezet in een afspraak om toch weer met meerdere personen zelfs tot 100 kg te tillen in bepaalde situaties. Toch zijn dit soort uitzonderingen naar ons oordeel nergens voor nodig. In alle gevallen is een oplossing mogelijk, alleen is het soms wat lastig of duurder om het te regelen.

De stichting Gezond Belast vindt dat er een belasting (de hefheffing) ingesteld kan worden op de producten die door bedrijven in het economisch verkeer worden gebracht die fysieke belasting bij het hendelen vragen en daardoor gezondheidsproblemen bij de werkers kunnen veroorzaken.

De stichting Gezond Belast is kortom een warm pleitbezorger voor het instellen van een “hefheffing” (vergelijkbaar met de succesvolle verwijderingsbijdrage).

De stichting Gezond Belast gaat het keurmerk Gezond Belast invoeren.

©2015 Stichting Gezond Belast